Điện thoại CooFone-D60

Các tính năng :

  • ính năng SIP xác thực (không có, cơ bản, MD5)
  • Chuyển tiếp cuộc gọi / Caller ID
  • Chuyển cuộc gọi (mù / tham dự)
  • Gọi giữ / chờ cuộc gọi
  • 9 loại kiểu vòng và 3 vòng thoại người dùng
  • Nhiều cuộc gọi đường dây chờ
  • Phím điều khiển chương trình
  • 500 bản ghi Danh bạ
  • Các cuộc gọi đến / cuộc gọi đi / cuộc gọi nhỡ (100 bản ghi mỗi loại)