Điện thoại analog Alcatel 4039

• Báo số gọi đến
• Gọi lại số điện thoại gần nhất